Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I
cod SMIS 2014+ 116917
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
INIȚIATIVE LOCALE
Proiectul va asigura și creşterea capacităţii de administrare a ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I
Turiști
2 aug. 2018

Cadrul natural şi cultural istoric al celor două arii naturale invită orice turist să aibă o atitudine adecvată faţă de mediul natural și să conștientizeze importanța protejării biodiversității existente în zonă. Momentan, însă, lipsa unei strategii de vizitare şi a unei infrastructuri adecvate de vizitare, la care se adaugă creşterea …

Comunitate
2 aug. 2018

Pentru revizuirea Planului de management al celor două arii naturale vizate de proiect, este necesar să fie identificate cele mai importante aspecte care influenţează protejarea biodiversităţii în interiorul acestora. Majoritatea acestora sunt legate de percepţiile şi atitudinile pe care le au comunităţile locale din vecinătate, în privinţa protejării mediului înconjurător …

EVENIMENTE
Proiectul urmărește creşterea gradului de educaţie şi conştientizare a importanței ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I şi a acţiunilor de conservare a biodiversităţii în rândul comunităţii locale şi a altor grupuri ţintă relevante în zona acestor arii.
Infopuncte
2 aug. 2018

Prin intermediul a 2 infopuncte, dedicate publicului larg, populaţia va fi informată cu privire la proiectul implementat în regiune, obiectivele acestuia, activităţile desfăşurate şi beneficiile lor asupra dezvoltării întregii comunităţi. În acest fel, accentul va fi pus pe importanţa biodiversităţii locale (habitate şi specii existente în situl ROSCI0097 Lacul Negru …

Excursii tematice
2 aug. 2018

Rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător este de a modela viitorul cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l provoca să participe, devenind astfel conştient de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale. Una …

Prezentări în școli
2 aug. 2018

Creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii locale şi necesitatea utilizării raţionale a resurselor naturale este esenţială pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine în beneficiul naturii. Importanța responsabilităţii față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, în cadrul ariilor …

Conștientizare și informare
2 aug. 2018

În cadrul proiectului, se urmăreşte în mod deosebit creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor …

CĂI DE ACCES
Situl este situat în Munții Vrancei, pe versantul sud-estic al Dealului Negru, în bazinul superior al râului Năruja, în extremitatea vestică a județului, pe teritoriul comunelor Nistorești şi Păuleşti.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro