Descriere proiect

Proiect:
„Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I”
cod SMIS 2014+ 116917

Beneficiar:
Ocolul Silvic Năruja

Perioada de implementare a proiectului:
24 luni

Valoarea contractului de finanțare:
2.854.829,64 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 2.454.132,46 lei

Localizarea proiectului:
Situl de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I sunt situate în sectorul cursului superior al râului Năruja, la sud de culmea Dealului Negru, pe teritoriul comunelor Nistorești şi Păuleşti, din zona de munte a judeţului Vrancea.

Punctul central al celor două arii protejate este reprezentat de Lacul Negru, remarcabil prin turbăria activă care acoperă jumătate din luciul de apă, ce cuprinde un complex de elemente hidrogeologice, geomorfologice, biogeografice şi peisagistice unice. Lacul este situat la o altitudine de 1.250 m, având o suprafaţă de cca. 1 ha şi o adâncime maximă de 7,5 m.

Obiectivul general al proiectului:
Asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate ROSCI0097 Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management şi informarea / conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

ROSCI0097 Lacul Negru a fost declarată arie naturală protejată de interes comunitar conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011.

Rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I a fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5/2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional) şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 12/1992.
Ambele arii protejate se află în custodia Ocolului Silvic Năruja începând cu anul 2010.

Proiectul se încadrează şi răspunde demersurilor realizate la nivel naţional, promovând acţiuni care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor din cadrul Strategiei Naţionale şi Planulului de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014-2020, Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, Strategiei de Dezvoltare Rurală a României 2014-2020 şi Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) – Judeţul Vrancea, obiective ce iau în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România.

Acest proiect este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– Revizuirea Planului de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0097 Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
– Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
– Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor şi instituţiilor implicate în managementul sitului Natura 2000 ROSCI0097 Lacul Negru şi al rezervaţiei naturale 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I.

Grupul țintă al proiectului este format, în primul rând, din comunităţile locale de pe teritoriul sau din vecinătatea celor două arii naturale protejate (Nistoreşti, Păuleşti): locuitorii comunelor, reprezentanţi ai administraţiei publice locale (consilieri, primari), cadre didactice, elevi, reprezentanţi ai firmelor / agenţilor economici cu activităţi în vecinătatea şi pe teritoriul sitului, asociaţii ale agricultorilor, fermierilor şi proprietarilor de terenuri, ONG-uri locale. Alte grupuri ţintă importante sunt reprezentate de instituţiile statului (cu atribuţii în gestionarea resurselor naturale), precum şi de vizitatori / turişti.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro